امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۳۱
آموزش شهروندی

ماده ۸، قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها

قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها به شرح ذیل می باشد:
ماده ۸، قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها
یکشنبه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۰۶:۱۵ |
کد خبر : ۸۸۹ |
اخبار

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذ‌یربط در اراضی زراعی و باغها توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده(۳) این قانون مجازات خواهدشد