آگهی تجدید مناقصه عمومی ــ نوبت اول

تراش و روکش آسفالت خیابانهای اصلی شهر
آگهی تجدید مناقصه عمومی ــ نوبت اول
سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ - ۰۴:۵۶ |
کد خبر : ۷۶۳ |
مناقصه